Ουροποιητικό

ΟΛΙΓΟΥΡΙΑ

Ορίζεται η αποβολή ούρων < 500ml κατά την διάρκεια του 24ώρουΟρίζεται η αποβολή ούρων < 500ml κατά την διάρκεια του 24ώρου

oligouria